English

Privacy Policy for www.mediakurse.com

This privacy policy describes how www.mediakurse.com collects and uses personal information that you (the user) provide on our website. It also applies to information collected offline or through other channels. We understand the importance of protecting your privacy and strive to manage your information responsibly and securely.

By using www.mediakurse.com, you consent to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collected and Used

We may collect personal information such as name, email address, phone number, and other relevant information when you register for our services, subscribe to newsletters, or submit forms on our website. The information collected is used to improve user experience, personalize content, and communicate with you regarding our services.

We may also collect non-personal information such as browser type, internet provider, page views, time spent on the site, and similar statistics in order to understand and improve user experience on www.mediakurse.com.

Protection of Information

We take appropriate security measures to protect your personal information from loss, misuse, unauthorized access, or disclosure. Despite our best efforts, complete security of information cannot be guaranteed due to the risk of cyber attacks and other unwanted events.

Sharing of Information

We do not share personal information with third parties without your consent, except in situations described in this privacy policy or as required by law.

Cookies and Tracking Technologies

www.mediakurse.com uses cookies and similar tracking technologies to improve user experience and analyze user behavior. By using our website, you consent to the use of cookies in accordance with this privacy policy.

Changes to the Privacy Policy

We reserve the right to change this privacy policy at any time. Any changes will be posted on this page, and the revised policy will take effect immediately upon posting.

Contact Us

If you have any questions or requests regarding this privacy policy, please contact us at [email protected].

Last updated: 2024-05-05


Integritetspolicy / Privacy Policy

www.mediakurse.com

Albanian / Shqip

Politika e Privatësisë për www.mediakurse.com

Kjo politikë e privatësisë përshkruan se si www.mediakurse.com merr dhe përdor informacion personal që ju (përdoruesi) furnizoni në faqen tonë të internetit. Ajo gjithashtu aplikohet për informacionin që mblidhet jashtë linje ose përmes kanaleve të tjera. Ne e kuptojmë rëndësinë e mbrojtjes së privatësisë tuaj dhe përpiqemi të menaxhojmë informacionin tuaj në një mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt.

Duke përdorur www.mediakurse.com, ju pajtoheni me marrjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë.

Informacioni i Mbledhur dhe Përdorimi

Ne mund të marrim informacion personal si emrin, adresën e-mail, numrin e telefonit dhe informacion tjetër të rëndësishëm kur regjistroheni për shërbimet tona, abonoheni në buletin informativ ose dërgoni forma në faqen tonë të internetit. Informacioni që mblidhet përdoret për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, për të personalizuar përmbajtjen dhe për të komunikuar me ju në lidhje me shërbimet tona.

Ne gjithashtu mund të marrim informacion jo-personal si llojin e shfletuesit, furnizuesin e internetit, shikimet e faqes, kohën e shpenzuar në faqen dhe statistikat e ngjashme me qëllim që të kuptojmë dhe të përmirësojmë përvojën e përdoruesit në www.mediakurse.com.

Mbrojtja e Informacionit

Ne ndërmarrim masa të përshtatshme sigurie për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga humbja, keqperdorimi, qasja e paautorizuar ose shpërndarja. Edhe pse bëjmë përpjekjet tona më të mira, nuk mund të garantohet siguria e plotë e informacionit për shkak të rrezikut të sulmeve elektronike dhe ngjarjeve të tjera të papëlqyeshme.

Ndarja e Informacionit

Ne nuk ndajmë informacion personal me palë të treta pa miratimin tuaj, përveç në rastet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë ose nëse kërkohet nga ligji.

Cookies dhe Teknologjitë e Gjurmimit

www.mediakurse.com përdor cookies dhe teknologji të ngjashme të gjurmimit për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të analizuar sjelljen e përdoruesit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pajtoheni me përdorimin e cookies sipas kësaj politike të privatësisë.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Çdo ndryshim do të publikohet në këtë faqe, dhe politika e rivizuar hyn në fuqi menjëherë pas publikimit.

Na Kontaktoni

Nëse keni pyetje ose kërkesa në lidhje me këtë politikë të privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].

Përditësuar për herë të fundit: 2024-05-05

Enable Notifications OK No thanks